SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

Patron SP

kazik

ŚWIĘTY KAZIMIERZ KRÓLEWICZ

1458-1484

W dniu 4 marca 2006r. Roku odbyła się uroczystość nadania szkoły imienia Świętego Kazimierza Królewicza i ucznia uczniów uczniów.

„Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu” (Jan Długosz)

Święty Kazimierza od najmłodszych lat cechowała niezwykła pobożność, roztropność i wrażliwość na ludzką biedę.

Święty Kazimierz przypomina nam, że ludzie możemy zjednać jedynie dobrocią, miłością, okazywaniem im szacunku a także prawością swego życia.

 

KALENDARIUM ŻYCIA ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA

3 października 1458 r.
Kazimierz Królewicz przychodzi na świat, zamku krakowskim, jako drugi syn króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki

1467 r.
Kazimierz Królewicz spod wychowania matki pod ojcowską opiekę ojcowską. Rozpoczyna edukację, jak bracia, pod kierunkiem Jana Długosza. Wychowawcami królewiczów byli również Stanisław Szydłowiecki, słynny włoski humanista Kallimach, jak również św. Jan Kanty

1471r.
Kazimierz wyrusza na Węgry z zamiarem otrzymania korony
. Wyprawa niestety kończy się niepowodzeniem. Jan Długosz towarzyszący Kazimierzowi nawał królewicza: „młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego rozumu, az racji zaproszenia na tron ​​węgierski zaznaczył, ze doradcy królewscy najusilniej przemawiali, aby raczej dla ojczyzny ziemi, niż go oddawać obcym.”

1478 r.
Udział Kazimierza Królewicza w sejmie w Piotrkowie

Litwini proszą o wyznaczenie wielkiego księcia dla Litwy, ale Kazimierz oczywiście obojętny na tę zmianę.

1479 r. -1481r.
Królewicz pobytwa z ojcem na Litwie chroniąc ziem wschodnich przed Moskwą.

1481 r.
Król powierza Kazimierzowi rządy w Koronie.

Królewicz został królewskim namiestnikiem w Radomiu. Wyróżniał się poczuciem sprawiedliwości i był szczególnie dbałym o bezpieczeństwo kraju.

1482 r.
Kazimierz uczestniczy w jubileuszowych uroczystościach stulecia Obrazu Jasnogórskiego

Uczestniczył we Mszy św. W odróżnieniu od rodziny królewskiej, stojąc na placu pośród ludu w zwykłym odzieniu pielgrzyma

1483 r.
Kazimierz Królewicz wyjeżdżają na Litwę

Zwolniony z opuszcza Radom i udaje się do Wilna. Zostaje mianowany przez króla podkanclerzem.

Czuje bliskość śmierci. Długo i często się modli. Przed Bożym Narodzeniem rodziny królewskiej udaje się do Grodna, gdzie w twierdzy spędzają święta królewicza.

4 marca 1484 r.
Kazimierz Królewicz umiera w opinii świętości

1518 r.
Brat Kazimierza Królewicza, król Zygmunt Stary, się do Rzymu z prośbą o kanonizację Kazimierza.

1521r.
Kult Św. Kazimierza został zatwierdzony w 1521 r. przez papieża Leona X. Jednak na skutek śmierci biskupa płockiego Erazma Ciołka dokumenty kanonizacyjne nie dokumentują do Polski

1604 r.
Uroczystości kanonizacyjne w Wilnie

 

Szkoła kultywuje pamięć patrona poprzez popularyzowanie życia i czynów, jak również kształtuje postawy wśród młodego pokolenia w cenie o wzorzec osobowy Św. Kazimierza Królewicza. Został również opracowany „Dekalog Szkoły Podstawowej nr 8 im. Południowy zachód. Kazimierza Królewicza według cnót Św. Kazimierza ”oraz tekst hymnu szkoły.

 

DEKALOG SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA
WG CNÓT ŚW.KAZIMIERZA

  1. Szanuj drugiego człowieka. Daj dobry przykład swojemu bliźniemu.
  2. Czerpię bezwładności do dobrego życia ze źródeł wiary. (Kochaj Boga i bądź pobożny.)
  3. Miej silną wolę i szlachetny charakter, bądź koleżeński, wrażliwy i pomagaj potrzebującym.
  4. Pamiętaj o swojej Ojczyźnie, dbaj o jej bezpieczeństwo. Wszystkie sprawy załatwiaj w prawo o prawo do wolności, prawdy i sprawiedliwości.
  5. Ucz się dużo, ćwicz swoją pamięć, wykorzystuj wykorzystanie zdolności wykorzystujących otrzymane od Boga. Bądź pracowity wesoły i chętnie bierz udział w zabawach i spotkaniach towarzyskich, które będą kształtować Twoja osobowość (na chwałę Bożą)
  6. Staraj się nie wywyższać, bądź uprzejmy i dążenie do doskonałości.
  7. Bądź prawdziwy i autentyczny w dawaniu dobrego świadectwa (przezwyciężaj wszystko pooddala Cię od nieba, panuj nad sobą, ufaj Bogu i Kościołowi.).
  8. W życiu kieruj się zawsze miłością, nie pozwól by deptano prawo osoby ludzkiej.
  9. Przestrzegaj zasad chrześcijańskiego humanizmu, który wyznaje prymat osoby nad marką, wartości duchowych nad materialnymi.
  10. Myśl o innych dobrze, mów życzliwie, nie rób nikomu przykrości, żyj z każdym w zgodzie. Otwieraj się na chorych, biednych i cierpiących. Chętnie śpiesz z pomocą, radą i sercem

HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W BIAŁYMSTOKU

1. Choć żył tak dawno

    Wciąż jest dla nas nas.

    Nauczyć wiele może ciągle nas.

                 Ref .:  Niech dziś Kazimierz święty

                 Nasz Królewicz, nas poprowadzi,
                 z
 dróg najlepsza    PROSTA

                 Aż do gwiazd.

                 Pięknego życia tajemnicę

                 Niechaj nam dzisiaj zdradzi

                 Za rękę niechaj weźmie nas.

2. Odpowiedzialność,

    troska o Ojczyznę,

    szlachetne serce

    to jest jego znak.

                 Ref .:  Niech dziś Kazimierz święty… ..

3. Ze swego szkoła

    Dumna jest patrona

    Orędownika

    Ma na każdy czas.

                 Ref .:  Niech dziś Kazimierz święty