SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

Dostępność

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://sp8bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-09-10

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-05.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej nie można korzystać z dodatków dla osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę warunki organizacyjne, strona będzie dostosowana do końca 2021 roku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Małgorzata Aleksiejuk, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 6750862..Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od ulicy Jesiennej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Wejście jest zadaszone, kilkustopniowe. Budynek posiada 2 wejścia dla osób niepełnosprawnych: kolejne od ul. Jesiennej – rampa dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz od ul. Sandomierskiej – wejście na halę sportową. Od ul. Sandomierskiej jest również 2. wejście do budynku szkoły. Osoba niepełnosprawna może dostać się na parter szkoły, do sekretariatu oraz na halę sportową. Na pierwsze i drugie piętro prowadzą schody. Wejście od szczytu budynku bezpośrednio do kuchni, w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Szkoła nie posiada windy.
  3. Szkoła posiada dwie portiernie. Jedna usytuowana jest przy wejściu głównym, od ul. Jesiennej, druga – od ul. Sandomierskiej.
  4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  5. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe usytuowane wzdłuż ulicy Jesiennej ( tam też wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych), ul. Sandomierskiej i ul. Gradowej.
  6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku i w części sportowej
  7. Budynek posiada trzy kondygnacje. Na każdym poziomie znajduje się korytarz. W piwnicy budynku mieszczą się szatnie oraz stołówka.
  8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  10. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, brak też audiodeskrypcji.

Raport o stanie dostępności.